JS 学习笔记(面向对象篇)

前言

在基础知识的基础上,进入面向对象的学习阶段。定义类和继承时,可使用 ES6 提供的 class 关键字,本文中有代码示例。

对象

 • ECMAScript 中有两种属性值:数据属性和访问器属性
 • 使用 Object.defineProperty()Object.defineProperties() 定义属性,使用 Object.getOwnPropertyDescriptor()Object.getOwnPropertyDescriptors() 读取属性

 • 工厂模式 创建对象,缺点是没有解决对象识别的问题,一般不会使用这个

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  function createPerson(name, age) {
  const o = {};
  o.name = name;
  o.age = age;
  o.introduce = function(){
  alert(this.name + ',' + this.age);
  };
  return o;
  }

  const person1 = createPerson('Zero', 12);
 • 构造函数 模式,解决了工厂模式的问题,缺点是函数得不到复用

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  // ES3 ES5
  function Person(name, age, job) {
  this.name = name;
  this.age = age;
  this.job = job;
  this.sayName = function(){
  alert(this.name);
  };
  }

  const person1 = new Person('Zero', 22, 'Student');
  person1.sayName();

原型

什么是原型对象

 • 一个函数创建时会有一个默认的原型属性 prototype,这个属性指向这个函数的原型对象。这个原型对象有一个构造函数属性 constructor,他是指向这个函数的指针。从上面的代码看, Person.prototype 指向函数的原型对象; Person.prototype.constructor 指向 Person

 • 函数的实例可以访问,但不能重写原型中的值。

 • hasOwnProperty() 检测属性是否在对象中,而非继承来的

应用

 • 原型模式,所有实例共享属性。故一般结合原型和构造函数模式一起使用,他们的优点相互补充

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  function Person() {
  }

  Person.prototype.name = 'Zero';
  Person.prototype.age = 29;
  Person.prototype.job = 'Teacher';
  Person.prototype.sayName = function() {
  alert(this.name);
  }

  const person1 = new Person();
  person1.sayName();
 • 组合使用构造函数和原型模式,使用最广泛、认同度最高

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  // ES3 ES5
  function Person(name, age, job) {
  this.name = name;
  this.age = age;
  this.job = job;
  }

  Person.prototype.sayName = function() {
  alert(this.name);
  }

  const person1 = new Person('Zero', 12, 'student');
 • 使用 ES6 的 class 关键字创建对象

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  // ES6
  class Person {
  constructor(name, age, job) {
  this.name = name;
  this.age = age;
  this.job = job;
  }

  sayName() {
  console.log(this.name);
  }
  }

  const person1 = new Person("Zero", 12, "student");
  person1.sayName();

继承

 • ECMAScript 的继承通过原型链实现

 • 借用构造函数,解决了向超类的构造函数传参的问题,但函数成员得不到复用

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  function Super(name) {
  this.name = name;
  this.colors = ['red', 'green', 'blue'];
  }

  function Sub() {
  Super.call(this, 'Zero'); //extend
  }

  const instance = new Sub();
 • 组合继承,常用的继承模式

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  // ES3 ES5
  function Super(name) {
  this.name = name;
  this.colors = ['red', 'green', 'blue'];
  }
  Super.prototype.sayName = function(){
  alert(this.name);
  };

  function Sub(name, age) {
  Super.call(this, 'Zero'); //extend the properties
  this.age = age;
  }
  // inherit
  Sub.prototype = new Super();
  Object.defineProperty(Sub.prototype, 'constructor', {
  enumerable: false,
  value: Sub
  });

  Sub.prototype.sayAge = function() {
  alert(this.age);
  }

  const instance = new Sub('Zero', 21);
 • 寄生组合式继承,解决组合继承调用两次超类构造函数的问题

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  function object(o) {
  function F() {}
  F.prototype = o;
  return new F();
  }

  // super class
  function Super() {
  this.property = true;
  }
  Super.prototype.getSuperValue = function() {
  return this.property;
  }
  // sub class
  function Sub() {
  this.property = false;
  }
  // inherit
  if (Object.create) {
  Sub.prototype = Object.create(Super.prototype);
  } else {
  Sub.prototype = object(Super.prototype)
  }
  Object.defineProperty(Sub.prototype, 'constructor', {
  enumerable: false,
  value: Sub
  });

  Sub.prototype.getSubValue = function() {
  return this.property;
  }

  const instance = new Sub();
  instance.getSuperValue(); // false
 • 使用 ES6 classextend 关键字

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  // ES6
  class Super {
  constructor(name) {
  this.name = name;
  }
  sayName() {
  console.log(this.name);
  }
  }

  class Sub extends Super {
  constructor(name, age) {
  super(name);
  this.age = age;
  }
  sayAge() {
  console.log(this.age);
  }
  }

  const instance = new Sub('Nick', 12);
  instance.sayName();
  instance.sayAge();